epilepsia

epilepsia, ae f (.; . morbus comitialis)
, Lampr, CA.