Ephyra

Ephyra, ae f Ephyre, es f
:
1) O, St;
2) , V.