Agyllinus

Agyllīnus, a, um adj.
Agylla: Agyllina urbs V = Agylla.