ΠΕΚΛΐΜΐ

Eleusinius

Eleusin(i)us, a, um [Eleusin]
ύλεβρθνρκθι (sacra Su, AG).