ei

I ei interj.
!, !, !, ! (e. misero mihi! Ter, Ctl).