effutuo

effutuo (ecfutuo), futui, fututus, ere
1) (ecfututa latera Ctl);
2) (aurum Poeta ap. Su).