echeneis

echeneis (-ais), idis f (.; . remora)
( Echeneis Remora, L.) PM.