dentifrangibulus

I dentifrangibulus, a, um [dens + frango]
Pl.