dentharpaga

dentharpaga, ae f [dens + . harpage]
Vr.