Aethiopicus

Aethiopicus, a, um [Aethiopia Aethiops]
PM, Mela.